Historie šachu v Sezimově Ústí

pramen: F. Zabloudil "Stručná historie táborského šachu"

Počátek šachové hry v Táboře a jeho okolí dne sprakticky nelze vystopovat. Lze jen předpokládat za jisté, že stejně jako v jiných místech Čech se šach i u nás hrál už hluboko v minulém století.
První oficiální zmínka o šachu vtáboře pocházíz roku 1872. kdy pražský list Světozor (který jako jediný z vycházehících listů v Čechách měl zevedenou šachovou hlídku) uvedl, že v Táboře působí klub, který hraje šachy a řeší úlohy. Tato strohá zpráva nedává mnoho informací, jisté však je, když se objevila v renomované
m listě, pak šachy v Táboře musely mít určitou úroveň a trvalejší ráz. To potvrzuje i skutečnost, že v roce 1884 vyšlo ve Světozoru 14 úloh podepsaných J. Kolář, Tábor. Později se ukázalo , že jejich autorem je pražský úlohář Dobruský, který chtěl tímto způsobem podpořit táborské šachisty. Patrně se mu to podařilo, protože už v roce 1886 měl šach takovou úroveň, že místní týdeník Tábor pokládal ze vhodné zavést šachovou hlídku. Jejím autorem byl Karel Traxler (1866-1936).
Až 6.února 1944 byl v sousedním Sezimově Ústí založen šachový klub při Sportovním klubu MAS. Měl 48 členů, ale jména jeho funkcionářů se bohužel nedochovala. Úsilí a snaha ROH na začátku 50. let zpopularizovat šach mezi lidem vedla ke vzniku celé řady kroužků a institucí. Své kroužky tak do
stali železničáři, právníci, banka a další. V letech 1950-1952 přecházeli do ROH i velké oddíly. Tak se dostali i sezimoústečtí šachisté pod křídla ZK ROH Kovosvit. šachový kroužek ZK ROH Kovosvit dostal v polovině 50. let název Spartak a v jeho čele byl ing. M. šubrt. V následujících dvou destiletích nastal prudký rozvoj členské základny na všech úrovních republiky.Také v Sezimově Ústí jsou šachisté velmi agilní zásluhou vynikajících funkcionářů, především Roberta Vokáče.

Robert Vokáč (1917-1997) – do Sezimova Ústí přišel v roce 1943 a stál u zrodu šachového klubu MAS. V následujících více než 40. letech patřil nejen k nejsilnějším hráčům oddílu, ale i k jeho nejvýznamnějších a nejobětavějším organizátorům. Významně se podílel i na práci v okresním šachu.

Aktivita sezimoústeckých šachistů se projevovala nejen pořádáním vlastních akcí, ale i pořádáním řady akcí okresního a krajského svazu. Od poloviny sedmdesátých let přibyl další důležitý faktor v jejich činnosti - oddíl se začal plně věnovat výchově mladých šachistů, okresních i krajských přeborníků, jako např. J. Chládek , J. Novák, L. Čechová a další. Zásluhu na tom měl předevím vynikající trenér Vladimír Kostínek.

Vladimír Kostínek (1927-1989) - krátce působil jako předseda oddílu. Jeho doménou však byla především trenérská práce, vyhledávání a výchova mladých talentů.Jeho zásluhou se Sezimovo Ústí stalo jedním z nejúspěšnějších center mladého šachu v jihočeském regionu. Navíc se stal prvním jihočeským šachovým trenérem, kterému byla udělena Janderova cena (v roce 1983).

V roce 1968 pořádá oddíl v Sezimově Ústí okresní přebor jednotlivců a v roce 1977 se stává předsedou V. Kostínek. O rok později přebírá tuto funkci Zd. Friedl a od roku 1980 byl předsedou Karel Svoboda. V roce 1983 vítězí družstvo v OP a rovněž postupuje do KP II.. V sezóně 85-86 tu získává 3. místo což je nadlouho jeho největším úspěchem.

Po celospolečenských změnách v roce 1989 se šach v Sezimově Ústí, a nutno poznamenat nejen zde, dostává do krize a jen obětavostí zbylých členů se povedlo šach v Sezimově Ústí udržet. O to se především zasloužil nový prezident oddílu ing. Karel David, který byl po úmrtí Karla Svobody do funkce jednomyslně zvolen. Zásluhou ing. Jiřího Nováka a ing. Jaroslava Pekaroviče se podařilo obnovit i žákovský koroužek. Mladí zájemci o šach již začínají sbírat první dílčí úspěchy.